This post is written in Danish and afterwards translated into English. Scroll for English version.

Julen 2022

Måske er lyset i mørket vigtigere i år end det var i de forhenværende år, og alligevel er der mindre af det rent bogstaveligt end der plejer at være. Det er sparetider. Elpriserne er høje og velfærden lav hos mange.

Det er så dobbelt.

For på den ene side er der noget fortryllende over “lyset i mørket” og “hjerternes tid”. Det er den tid hvor dansk “hygge” bør være i højsædet og alligevel måske den mest hektiske måned på året.

Traditionerne som mange har kære, står under et nyt lys som trusler mod fremtiden.

Krig er på en og samme tid et råb på, at værdsætte det vi har og på, at ingen kan føle sig sikre. Kan man overhovedet tillade sig at glædes over det man har, når nogen har mistet alt?

Og spørgsmålet som burde gøre sig gældende hvert eneste år; kan man tillade sig at overspise når nogen sulter?

Man knokler og lader måske kontoen gå i minus for at forære gaver, der giver og tager på samme tid. Hvornår opvejer smilet og glæden ved gaven den pris den har haft, da den blev købt, transporteret og da den blev skabt.

Hvilke værdier er det vi har taget til os, indlært? Og hvilke ønsker vi at videreføre og ikke mindst viderebringe?

Hvert år ved denne tid, får jeg lyst til at bryde det hele ned og starte forfra, men det kræver noget at bryde mønstre. Ikke mindst overvejelser og planlægning. Derfor arbejder jeg på en lille bog, som forhåbentlig kan blive mit bidrag til en værdifuld jul i 2023.

Der er ingen bebrejdelser fra min side. Alle traditionerne bor i mig. Jeg elsker at give gaver, spise god dansk julemad, juletræet i stuen med al sin pynt, lysene, julekalendre, de søde sager.

Det er bare så dobbelt, at jeg ikke længere føler den samme glæde ved at holde jul og det er jeg oprigtig ked af, for jeg har stadig en kæmpe forkærlighed til julen. Derfor skylder jeg den også at omforme den til noget, der stemmer overens med mine værdier… men det er en igangværende proces.

Jeg tror ikke på, at dem der lider, lider mindre ved, at andre giver afkald på noget der glæder dem. Al glæde, giver mere glæde til helheden, så længe det ikke er direkte på bekostning af andre. Men det er altid værd at overveje om glæden kan spredes og omfavne endnu mere.

“Glæde er helbredelse.”

Seeren Calle Montségur

Det handler vel i sidste ende om bevidsthed og om at tage sig tiden til, at overveje mulighederne frem for kun at se begrænsningerne.

Christmas 2022

Perhaps the light in the darkness is more important this year than it was in previous years, and yet there is less of it, quite literally, than there usually is. These are savings times. Electricity prices are high and welfare is low for many.

It is so double.

Because on one hand, there is something enchanting about “the light in the darkness” and “the time of the hearts”. It is the time when Danish “hygge” should be at the fore and yet perhaps it’s the most hectic month of the year.

The traditions that many hold dear are under a new light as threats to the future.

War is, at the same time, a shout out to appreciate what we have and an alarming voice saying no one can feel safe. Can you even allow yourself to be happy with what you have when someone has lost everything?

And the question that should apply every single year; can you allow yourself to overeat when someone is starving?

You struggle and perhaps let the account slip into minus in order to give presents that give and take at the same time. When will the smile and joy of the gift outweigh the price of when it was bought, transported and created?

Which values have we taken to heart, learned? And which ones do we want to continue and not least pass on?

Every year around this time, I feel like breaking it all down and starting over, but it takes a lot to break patterns. Not least consideration and planning. That is why I am working on a small book, which can hopefully be my contribution to a valuable Christmas in 2023.

There are no complaints or accusations from my side. All the traditions lives in me as well. I love giving presents, eating good Danish Christmas food, the Christmas tree in the living room with all its decorations, the candles, Christmas calendars, the sweets.

It is just so double that I no longer feel the same joy in celebrating Christmas and I am sincerely sad about it, because I still have a huge fondness for Christmas. Therefore, I also owe it to transform it into something that is in line with my values… but it’s an ongoing process.

I do not believe that those who suffer suffer less because others give up something that makes them happy. All joy brings more joy to the whole, as long as it is not directly at the expense of others. But it is always worth considering whether the joy can be spread and embrace even more.

“Joy is healing.”

The Seer Calle Montségur

I guess in the end it’s about awareness and taking the time to consider the possibilities rather than just seeing the limitations.

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *